İDARİ ŞEMA

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1969 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1989 yılında Eskişehir Belediyesi Sular İdaresi Müdürlüğünde göreve başladı. ESKİ Genel Müdürlüğünde sırasıyla; İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. 2019 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak atandı. 

GÖREVLERİ
 1. Belediye Memur ve İşçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21 nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak.
 2. Diğer daire başkanlıkları ve Başkanlıkla irtibat kurmak suretiyle personel politikasının tüm Belediye personelince benimsenmesini sağlamak ve onlarla işbirliği yapmak.
 3. Hiyerarşik sıralama ve mevzuat gereği sorumlu olduğu makamlara bilgi vermek veya onay gereken konularda onay almak suretiyle her türlü personel hareketini yapmak ve hizmetin daha pratik, daha verimli yürütülmesini sağlamak.
 4. Belediyemizde istihdam edilen tüm personelin planlamasını yapmak, sayısal ve nitelik olarak ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak, çalışanların özlük haklarını takip etmek.
 5. Kurum personelinin mesleki gelişimi ve etkin /verimli hizmet üretilmesine yönelik eğitim programlarının planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 6. Belediyemizde mevzuatlara uygun olarak istihdam edilecek olan personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
 7. Belediyemizde görevli personelin özlük dosyalarını mevzuatlara uygun olarak düzenlemek.
 8. Personele ait gizlilik arz eden evrak ve mal bildirimlerinin yasalar çerçevesinde, süresi içerisinde verilmesini sağlamak, kontrol ve muhafaza etmek.
 9. Belediyemizde görevli personelin atama, kadro, terfi, görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği, disiplin, emeklilik ve tüm özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 10. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 22 nci maddesi gereğince müdür ve üstü unvanlı kadrolara yapılan atamaları Meclisin bilgisine sunmak.
 11. Toplu İş Sözleşmesi ve Sosyal Denge Sözleşmesi hükümlerini uygulamak.
 12. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan ve çalıştırılacak geçici işçilerin vizelerinin Belediye Meclisine sunulmak üzere gerekli işlemlerini yapmak.
 13. Belediyemiz personelinin maaş ve ücret hesaplama işlemlerini yapmak.
 14. Belediyemizde zorunlu staj yapacak olan meslek ve teknik liseleri ile yükseköğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
 15. Belediyemizde boş memur kadroları karşılığında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince çalışan ve çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin mevzuatlara uygun olarak ücretlerinin tespiti için ilgili evrakların hazırlanarak karar alınması için Meclise göndermek.
 16. Belediyemiz kadroları ile ilgili iptal, ihdas, dolu, boş, derece ve unvan değişiklikleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve karar alınması için Meclise gönderilmesini sağlamak.
 17. Kurum personeline yönelik motivasyon arttırıcı sosyal ve kültürel etkinlikleri koordine etmek.