İDARİ ŞEMA

I. Hukuk Müşavirliği

ÖZGEÇMİŞİ

1968 yılında Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1997 yılında Burdur SSK İl Müdürlüğünde göreve başladı. 2019 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak göreve başladı. 2020 yılında 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. Adli ve idari yargı organları ile yüksek mahkemeler nezdinde Belediye adına açılmış 3 lehte ve aleyhteki davalarda savunma yaparak temsil etmek, Adli ve İdari mercilerden, hakemlerden, icra daireleri ile noterler ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan Belediye ve Daire Başkanlıkları adına gelen tebliğleri Belediye adına tebellüğ ederek, hukuki gereklerini yerine getirir, bu belgeler ve dava dosyaları ile ilgili olarak dava ve icra dosyaları oluşturarak evrak ve dosya bilgilerini kayıt altına alır.
  2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, Belediyenin yapacağı hizmetlerle ilgili gerekli görüldüğünde hukuki görüş beyan eder, Belediyenin yapmakta olduğu hizmetlerle ilgili olarak hukuki alt yapının oluşturulmasını sağlar.
  3. Belediyeye karşı açılmış olan dava ve icra takiplerinde, uygun görüldüğü takdirde, ihtilafların sulh yoluyla halli, davadan feragat, davayı kabul, davayı takip etmemek, istinaf yoluna başvurmamak, temyiz ve itiraz etmemek ile hukuki takibe başlanmamış dahi olsa sarf edilecek masraf ve emek gözetildiğinde tahsilinde fayda görülmeyen alacaklar ile tahsili mümkün olmayan alacaklardan vazgeçilmesi hususlarının yetki limitlerini Üst Yönetici onayına sunar.
  4. Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları ile diğer görev alanına giren işler hakkında kayıtları tutar ve saklar.
  5. Düzenlenecek sözleşme, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin hukuki yönleri hakkında talep halinde ilgililere hukuki yardımda bulunur ve görüş bildirir.
  6. Mevzuat uyarınca veya Üst Yönetici tarafından gerekli görülecek komisyonlara ve toplantılara hukuki görüş vermek üzere katılır.
  7. Dava, icra ve vergi uyuşmazlıklarının karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun şekilde takip ve sonuçlandırılması hususunda gerekli etütleri yapar.
  8. Mesleki hak ve yetkiler vb. hususlar hakkında gerektiğinde ilgili baro veya Türkiye Barolar Birliği'nden görüş alır.