İDARİ ŞEMA

GENEL SEKRETER

ÖZGEÇMİŞİ
Bu bölüm güncellenmektedir
GÖREVLERİ
1) Belediyede hizmetlerin yürütülmesinde, belediye başkanı adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında; mevzuat hükümlerine, belediyenin amaçlarına, politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun, başkanın yazılı olarak verdiği görev, yetki ve sorumluluk altında görev yapar.

2) Belediyede, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur.

3) Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden sorumludur.

4) Birinci fıkrada yazılı görev ve yetkiler altında çalışan tüm birimler birinci derecede genel sekretere karşı sorumludurlar.