İDARİ ŞEMA

İç Denetçiler

GÖREVLERİ
1. Nesnel risk analizlerine dayanarak Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
3. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
4. Büyükşehir Belediyesinin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
5. Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
6. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
7. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, Üst Yöneticiye bildirmek.
8. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
9. Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
10. Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek.