İDARİ ŞEMA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ
GÖREVLERİ
 1. Eskişehir ilinin ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşımına yön verecek etüt, plan ve projelerini gerçekleştirmek, kentin, ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini belirlemek, temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde arazi kullanım kararları ile uyumlu ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ile uygulamak veya uygulatmak.
 2. Belediye sınırlarında ulaşım ana planı strateji ve politikaları doğrultusunda projeler geliştirmek, uygulamak ve işletilmesini sağlamak.
 3. Kentin ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmek, ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın hız, konfor, güvenirlilik ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükselterek ulaşım ana planı doğrultusunda toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak.
 4. Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi; yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, yaya öncelikli ve engellilerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler almak.
 5. Ulaşım projeleri hazırlanırken ilin doğal ve tarihi yapısı ile kentsel estetiğe zarar vermeyen çözümler içermesi konusunda kentsel özelliklerin korunmasına özen göstermek.
 6. Kent merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, gürültü vb. sorunların çözümü için özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak, toplu taşımanın konfor düzeyini arttırıcı önlemler alan projeler üretmek.
 7. Belediye sınırları içinde belediyelerin sorumlu olduğu yolların üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ışıklı işaretleri, yatay-düşey trafik işaret ve levhaları yapmak veya yaptırmak.
 8. Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı gidermek.
 9. Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulama aşamasında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, ulaşım veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirmek.
 10. Kamu, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili gerekli araştırma, inceleme yapmak, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda görüşülmek üzere UKOME Genel Kuruluna sunmak.
 11. Büyükşehir Belediye Başkanının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, UKOME toplantılarını düzenlemek, kararların alınmasını sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek.
 12. Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler için Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak "Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi" veya "Geçiş Yolu İzin Belgesi" düzenlemek.
 13. Daire Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
 14. Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek, yönlendirmek ve koordine etmek,
 15. Önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışıklığını izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde işletilmesi için, trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak.
 16. Belediye sorumluluk alanı içerisinde toplu taşıma faaliyeti gösteren ticari araçlar; servis araçları, ticari taksiler, minibüsler, taksi-dolmuşlar, ilçe ve mahalleler ile il merkezi arasında taşımacılık yapan araçlar vb. ile ilgili belgeleri düzenlemek.
 17. Belediye sınırları içerisindeki şehirlerarası ve ilçe terminallerini mevzuata uygun olarak işletmek veya işlettirmek ve yeni terminal ihtiyaçlarını belirlemek,
 18. Vatandaşlarımızın şehirlerarası ve il sınırları içindeki yol mesafe ve yolcu taşıma fiyatlarıyla ilgili rayiç bedel belgelerini düzenlemek.
 19. Terminalde şehirlerarası ve il içi yolcu taşımacılığı yapan firma ve acenteler ile terminalde faaliyet gösteren diğer işyerlerinin kanun ve yönetmeliklere göre faaliyetlerini sürdürmelerini Terminal Zabıta Birimi ile birlikte denetlemek, şikâyetleri neticelendirmek, gerektiği takdirde ilgililer hakkında yasal işlem yapmak veya yaptırmak.
 20. Terminallerin hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla; terminallerin hizmet binaları ile makine ve teçhizatın yenilenmesi, bakım, onarımı, çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
 21. Terminal hizmetlerinden faydalanan yolcuların konforlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri almak.
 22. Belediye sınırları içinde toplu taşıma hizmetinin sunulması, işletimi ve altyapısı ile ilgili etüt, plan ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek; toplu taşıma sisteminin sürekliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak.
 23. Akıllı ulaşım sistemlerinin kurulması için çalışmalar yürütmek.