İDARİ ŞEMA

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1980 yılında Hatay Dörtyol’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Hatay’da bitirdi. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2005 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında elektrik mühendisi olarak göreve başladı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında AYKOME Şube Müdürü görevinde bulundu. 2023 yılında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
1. İlgili dairelerince kamulaştırma ve sair işlemleri tamamlanan Belediyemizin yetki alanındaki bulvar, cadde, sokak, tretuvar, refüj, kavşak, meydan ve diğer yollar vb. inşai işlerini, mevcut ve kullanılmakta olanların ise bakım, onarımını yapmak.
2. Üst Yönetici ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili politikaları belirlemek, üst yönetim onayına sunmak, onaylanan politikaları uygulamak.
3. Denetimi yapılan işlerin hak edişleri, geçici ve kesin kabulleri, tasfiye, fesih ve iş artışı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
4. Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprü, eklüz ve diğer müştemilatların basit yapım, bakım ve onarımlarını yapmak.
5. Belediye bina ve tesislerinin özel bir ekip ve ekipman gerektiren bakım onarım ihtiyaçlarını bina sorumlusu daire başkanlığının talebi üzerine karşılamak.
6. Daire başkanlığının hizmetlerini yerine getirmek amacıyla asfalt üretimini yapmak.
7. Kar ve buz ile mücadele ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
8. Sorumluluk alanı ve görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, diğer birimler ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak.
9. Malzeme ocağı, konkasör, asfalt plenti gibi tesisler kurmak, işletmeye almak.
10. Yapılan hizmetlerle ilgili harcama katılım paylarını hesaplamak, ücret, tarife önerilerinde bulunmak, ilgili birime göndermek ve Meclisçe kabul edilen “Belediye Gelir Tarifelerini” uygulamak.
11. Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan, taşıt, iş makinesi ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, araç parkını güçlendirmek amacıyla ihtiyaç duyulması halinde yeni iş makinelerinin alımı için gerekli iş ve işlemleri yapmak.
12. Faaliyet alanları ile ilgi vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
13. Stratejik hedef ve politikalar doğrultusunda planlar hazırlamak, uygulamak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.