İDARİ ŞEMA

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1962 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bölümünde Yüksek Lisans derecesi aldı.

2001 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı ve sırasıyla; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığında mimar olarak görev aldı. 2020 yılında Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (o) bendi doğrultusunda kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
  2. Eskişehir il mülki sınırları içerisinde kalan kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanları, koruma alanları ve diğer koruma kapsamında yer alan tescilli ve tescilsiz taşınmazlara onarım ön izni ve onarım uygunluk belgesi ile iskân görüşü vermek.
  3. Koruma amaçlı imar planı sınırları içerisindeki tescilsiz yapılara esaslı onarım izni, yıkım izni ve yeni yapılanma izni vermek.
  4. Aykırı uygulamaların durdurulması çalışmalarını yapmak ve güvenlik gerektiren konuları Koruma Bölge Kuruluna iletmek.
  5. Koruma amaçlı imar planı sınırı dışındaki tescilsiz yapılarla ilgili işlemleri Koruma Bölge Kuruluna iletmek
  6. İtiraz ve hukuk dosyalarına ilişkin çalışmaları yürütmek.
  7. 5216 sayılı Kanunun 7. ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca, Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen, 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve plan değişikliği talepleri ile Belediyenin ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan plan ve plan değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
  8. 5216 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilçe belediyelerinden gelen 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve plan değişiklikleri ile yine aynı Kanunun 7(c) maddesi uyarınca Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarına ilişkin işlemleri yürütmek.
  9. Belediye mülkiyetinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi için hazırlanan rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projeleri ile tadilat projelerini Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunmak.