İDARİ ŞEMA

Teftiş Kurulu Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1966 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu Balıkesir Bandırma’da, liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1996 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak göreve başladı. 2018 yılında Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Belediye teşkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.
 2.  5216 sayılı Kanunun 11. maddesi gereği, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına denetlemek, denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek, incelemek ve gerektiğinde bunların örneklerini almak.
 3.  Eskişehir Valiliğinin emri ve onayı üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme yapmak.
 4. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu Kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılacak soruşturmalarda bu Kanunun, bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek.
 5. Teftiş ve denetimi yapılan işlerde, yanlışları, eksiklikleri ve mevzuata uymayan işleri tespit ederek bunların düzeltilmesi ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli görülen tedbirleri, teftişe tabi tutulanları mütalaa ve cevaplarıyla birlikte Başkanlığa bildirmek.
 6. Görevlerini yaparken, bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye müdahale etmek üzere durumu derhal Başkanlığa yazılı olarak bildirmek, gecikmelerinde zarar görülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.
 7. Başkanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri hizmet içi eğitim, komisyon, kurs, konferans, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Başkanlığa bildirmek.
 8. Belediye ile ilgili mevzuat, protokol, sözleşme ve benzeri metinlerin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalara gerektiğinde katılmak.
 9. Teftiş programlarını yaparak Başkanlığın onayından sonra Müfettişlerin teftiş edecekleri yerleri belirlemek ve çalışmaları izlemek, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularında müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.
 10. Müfettişlerden gelen yazı, rapor ve soruşturma evrakını kaydetmek, incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere vererek takip etmek, düzenli bir şekilde muhafaza etmek, ilgililerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.
 11. Uygulamayı ve kurumsal politikaları takip ederek hizmet gerekleri ve saydamlıkla bağdaşmayan mevzuatın, gereksiz bürokratik işlem ve kayıtların yürürlükten kaldırılması, sadeleştirilmesi ve hizmet gereklerine uygun yenilerinin yürürlüğe konulması amacıyla önerilerde bulunmak.
 12. Gerektiğinde Teftiş Kurulunun uygulamaları hakkında mevzuat hazırlamak ve Başkanın onayına sunmak.