İDARİ ŞEMA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1977 yılında Bursa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa’da bitirdi. 2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Tarım Teknikerliği Bölümünden mezun oldu.

2010 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında AB Proje Birimi çalışanı olarak göreve başladı. Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdür vekilliği görevinde bulundu. 2016 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, Belediyenin görev ve yetkilerini düzenleyen ilgili maddelerinde geçen ve Sosyal Hizmetler olarak tanımlanan tüm iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.
  2. Şehirde yaşayanların kendi kişisel ve çevresel koşullardan kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve yaşam standartlarının ülke şartlarında ortalama bir düzeye getirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetleri yapmak, yaptırmak.
  3. Yetişkinlerin, yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların; maddi, manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü sosyal faaliyeti yapmak ve yaptırmak.
  4. Kent halkının sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi için, eğitim merkezleri, meslek edindirmeye yönelik atölye, kurslar ve bunlarda üretilecek ürünlerin satışı için mağazalar, kadın danışma ve dayanışma merkezleri, ikinci el giysi destek mağazaları, çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri, yaşlılara hizmet merkezi, yaşlılar lokali, engelliler hizmet merkezi, engelliler lokali, madde bağımlıları rehabilitasyon merkezi, sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklara yönelik merkezler, çocuk koruma evleri, şefkat evleri, çocuk meclisi gibi sosyal hizmet merkezleri açmak ve faaliyetlerin devam etmesi için her türlü önlemi almak ve aldırmak.
  5. Yardıma muhtaçlara erzak, kömür, ilaç, ev eşyası, giyim, zorunluluk halinde ulaşım giderleri, okul eşyaları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ayni ve nakdi yardımların yapılabilmesi için çalışmalarda bulunmak.
  6. Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği kurarak güç birliği sağlamak ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırmak.
  7. Kent halkının ucuz ya da bedelsiz sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmasının temini için konserler, gösteriler, seminerler vb. sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek.
  8. Sosyal hizmet ve yardım hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında şehirde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar yapmak ve uygulamak, gerektiğinde gönüllü büroları oluşturmak.
  9. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, her tür kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, gönüllü vatandaşlar ile işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, var olan sosyal projelere destek vermek, bunlara lojistik destek sağlamak. Bu konularla ilgili anılan kuruluşlar ya da kişilerle geçici ya da devamlı işbirliği yapmak, destek sağlamak ya da destek almak ve bu hususlarla ilgili sözleşmeler, protokoller imzalamak.
  10. Hazırlanan projelerle her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşların hibe ve fonlarına başvurmak, bu fonların ortaklık gerektirmesi durumunda her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel, tüzel kişilikleriyle ortaklıklar kurmak, kazanılması durumunda projelerin uygulanmasını sağlamak, denetlemek.