İDARİ ŞEMA

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1978 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 2002 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı ve sırasıyla; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında şehir plancısı, Kent Estetik Şube Müdürü, Kentsel Projeler Şube Müdürü, Harita ve İmar Bilgi İşlem Şube Müdürü ve İmar Planlama Şube Müdürü görevlerinde bulundu. 2018 yılında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen, 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte Nazım İmar Planı ve plan değişikliği talepleri ile Belediyenin ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan plan ve plan değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 2. 5216 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ilçe belediyelerinden gelen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan değişiklikleri ile yine aynı Kanunun 7(c) maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin işlemleri yürütmek.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, şahıslar ile kurum ve kuruluşlardan gelen, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talepleri ile Belediyenin ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 4. 3194 sayılı Kanunun 7(a) maddesi uyarınca Belediyemiz sınırları içerisinde hâlihazır haritası bulunmayan yerlerin ihtiyaçlar doğrultusunda hâlihazır haritalarını yapmak, mevcut hâlihazır haritaları güncellemek, halihazır harita ile ortofoto paftalarını çoğaltmak ve pafta baskılarını yapmak, Belediyemiz dışında yapılan ve yaptırılan hâlihazır haritaların kontrol ve onaylanması taleplerini karşılamak, aplikasyon ve plankote işlemlerini yapmak.
 5. İlçe Belediyeler tarafından 3194 sayılı Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca hazırlanarak gönderilen arsa ve arazi düzenlemesi uygulamalarının kontrolü ve onay işlemlerini yürütmek.
 6. Belediyemiz sınırları dâhilindeki imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun hükümlerine göre ve 5216 sayılı Kanunun 11. maddesi gereği işlem yapmak.
 7. 5216 sayılı Kanunun 7(c) maddesi uyarınca Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ya da tahsisli olan taşınmazlara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi işlemlerini gerçekleştirmek.
 8. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69. maddesi 1. fıkrası doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve revizyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 9. İmar uygulamaları ile ilgili olarak uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirler almak, ilçe belediyelerince uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek için görüş bildirmek, yönlendirme yapmak ve belediyeler arası koordinasyonu sağlamak.
 10. Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan işyerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik ilgili imar mevzuatı açısından inceleme yapmak ve ilgili komisyon çalışmalarına katılım sağlamak.
 11. 3194 sayılı Kanunun 1., 21., ve 40. maddeleri, 5216 sayılı Kanunun 1. maddesi ve 7. maddenin (g) bendi, 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin (b), (n) bendleri, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66. maddesindeki esaslara dayanılarak, şehrin estetikten uzak şekilde gelişmesini önlemek, mevcut ve yapılacak fiziki yapı ve düzenlemelerin, çağdaş ve uygar bir kent anlayışı ile güzel sanatların estetik anlayışına sahip olmasını sağlamak amacıyla Mimari Estetik Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek.