İDARİ ŞEMA

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1968 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi.  1989 yılında Gazi Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümünden mezun oldu.

1989 yılında Eskişehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında memur olarak göreve başladı ve sırasıyla; şef, Gider Şube Müdür vekilliği ve Gider Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2022 yılında Mali Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı

GÖREVLERİ
 1. Belediyenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak.
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 7. Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 8. Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 9. Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 10. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 11. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 12. Mevzuatın verdiği sair görevleri, belediyenin çalışma ilkelerine uygun olarak düzenli, etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde yürütmek.
 13. Bütçe içi işletmenin çalışmasını, yönetimini, denetimini, verimliliğini sağlayarak, topluma hızlı ve sağlıklı hizmet sunulmasını sağlamak.