İDARİ ŞEMA

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1980 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2006 yılında Yüksek Lisans derecesi, 2021 yılında ise doktor ünvanı aldı.

2003 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Proje Yönetim Biriminde inşaat mühendisi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Biriminde inşaat mühendisi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü ve Fen İşleri Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. 2022 yılında Ulaşım Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmasını sağlamak.
  2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesinin (i) fıkrasında yer alan görevleri, ilgili yönetmeliklerin öngördüğü esaslar doğrultusunda yapmak ve bu amaçla gerekli tesislerin kurulmasını, işletilmesini veya işlettirilmesini sağlamak.
  3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesinin (g), (o) fıkraları ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda Belediye Başkanına verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda çalışmalar yapmak.
  4. Görev alanına giren teknik yenilikleri takip ederek tatbiki için araştırmalar yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
  5. Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunmak.
  6. Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve protokoller yapmak.
  7. Görev alanına giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum, etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara ( seminer, panel, fuar vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmak.