İDARİ ŞEMA

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1976 yılında Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Spor Yönetimi bölümünden, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında memur olarak göreve başladı ve sırasıyla; Gelir Şube Müdürü, Gider Şube Müdürü görevlerinde bulundu. 2023 yılında Afet İşleri Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
 3. Su baskınlarına müdahale etmek.
 4. 19/12/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
 5. 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.
 6. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
 7. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 8. Talep halinde il sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
 9. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.
 10. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
 11. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
 12. İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatı vermek.
 13. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının monte edileceği yerleri tespit etmek, ilgili birimlere (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirmek, yaptırmak ve çalışır durumda olmaları için periyodik kontrollerini sağlamak.
 14. Afetler ile ilgili gönüllü ve mesleki kuruluşlarla her sahada iş birliği yapmak.
 15. Eskişehir Afet Müdahale Planı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planını hazırlamak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 16. Diğer illerde meydana gelen afetlere Eskişehir Valiliği izni ile destekte bulunmak.
 17. Afetten etkilenen vatandaşların güvenli bir biçimde toplanmalarını sağlamak için sorumluluk bölgesinde toplanma alanları tespit etmek.